Vedtægter.

§1
Foreningens navn er Lobbæk Borgerforening.

§2
Foreninens formål er, at skabe en sammenslutning af borgere i Lobbæk uden hensyn til livsstilling, for derigennen at varetage byens interesser i det omfang der er muligt og til gavn for helheden. Det er desuden foreningens opgave at medvirke til byens forskønnelse.

§3
Som aktivt medlem optages enhver mand eller kvinde med positiv interesse i Lobbæk.

§4
Ethvert medlem er pligtig at renholde gade og fortov ud for egen grund, for derved at medvirke til at skabe en smukkere by.

§5
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Bestyrelsen varetager foreningens interesser og udfører generalforsamlingens beslutninger, i det omfang det er muligt.

§6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar . Dagen bestemmes af bestyrelsen og indvarsling sker på den måde bestyrelsen finder hensigtmæssig, med mindst 14 dags varsel.

§7
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 af foreningens medlemmer forlanger det. Gneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§8
Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem.

§9
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Regnskabet fremlægges i revideret stand til godkendelse
4. Fastsættelse af otingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af medlem til kommunesn erhvervsudvalg og repræsentanter til Nyvestcentret samt valg til andre udvalg m.v. hvor foreningen er repræsenteret.
8. Eventuelt

Partipolitik må ikke drøftes på generalforsamlingen

§10
Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen må mindst 14 dage forinden være indgivet skriftligt til formanden.

§11
Alle afstemninger vedrørende foreningen foregår ved simpel stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan kun foretages på en lovlig indvarslet generalforsamling og kun når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. I modsat fald indvarsles til nygeneralforsamling med mindst 7 dages varselog denne anden generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

§12
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Herudover vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisor suppleant fj, §15. Såfremt der fremsættes ønske herom, sker stemmeafgivningen skriftlig. Dog skal skriftlig afstemning altid finde sted, hvis der er foreslået flere kandidater end det antal, der skal vælges.I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Det skal bestræbes at bestyrelsesmedlemmer ikke kommer fra samme husstand.

§13
Intet medlem kan nægte at modtage valg med mindre vedkommende har været i bestyrelsen. Han kan da blive fritaget så længe som funktionstidenhar varet. Bestyrelsen har ret til i på kommende tilfælde at supplere sig med den nødvendige arbejdskraft. Bestyrelsesmøder som ledes af formanden afholdes når denne eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes hver 3. måned.

§14
Bestyrelsen er pligtig at fører nøjagtigt og deltajeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter og er solidarisk ansvarlig med hensyn til de af foreningens midler, der beror hos den.

§15
Til at revidere regnskabet vælges to af foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen skal have dette indstillet til kassereren. Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12. i 1990 dog 1/4 til 31/12.

§16
Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, men eksklusionen kan indankes for den først påfølgende generalforsamling, hvor den ekskluderede har ret til at møde og tale sin sag.